„Vojenská policie“ v legiích Tisk

Policie_1

V rámci legií existovalo několik jednotek, které plnili tehdejší funkci rakousko-uherského polního četnictva, resp. dnešní Vojenské policie. V jejich řadách se objevili i bývalí příslušníci nejrůznějších bezpečnostních sborů (četnictva, policie atd.) a počítalo se s tím, že tyto jednotky nebo jejich příslušníci se stanou součástí bezpečnostního aparátu budoucího samostatného státu.

 

V rámci čs.legií v Rusku existoval minimálně od druhé poloviny roku 1917, od dob budování Č.-s.armádního sboru, u každého střeleckého pluku tzv.policejní (strážní) oddíl (v ruštině „komanda“; názvy byly používané nejrůznější). Tak například u 2.č.-s.střeleckého Jiřího z Poděbrad pluku, když byly jeho součásti 10.3.1918 nakládány v Prilukách na vagony, ve 4.vlaku byl umístěn „strážnický oddíl“. 23.2.1918, při ústupu z Ukrajiny, nocovaly části 3.č.-s.střeleckého Jana Žižky pluky v městečku Červonnoe, včetně „strážného oddílu“. 28.11.1917, po příchodu nových vojáků na doplnění 4.č.-s.střeleckého Prokopa Velikého pluku, bylo důstojnickému zástupci Metoději Pleskému nařízeno zbudovat jízdní výzvědný oddíl a „strážní oddíl“. 15.1.1918 měl tento strážní oddíl 30 mužů a velel mu prap.Karel Pospíšil. 5.č.-s.střelecký Pražský T.G.Masaryka pluk se začal formovat ze svého předchozího základu 18.7.1917. Již tehdy byl položen základ „policejnímu oddílu“. K 30.7.1917 oddílu velel prap.Kašák. 25.8.1917 je rozkazem velitele 6.č.-s.střeleckého Hanáckého pluku č.67 nařízeno dobudování chybějících oddílů u pluku, včetně „strážního (policejního)“ – i když tohoto zatím jen na polovičních stavech. 27.10.1917 je ustanoven rozkazem pluku č.140 velitelem tohoto strážního oddílu por.Makrlík. U 7.č.-s.střeleckého Tatranského pluku byl „policejní oddíl“ zformován v srpnu 1917. Když pluk odcházel z Berezaně kde vznikal směrem na východ (do Vladivostoku a pak do Francie na západní frontu, jak se tehdy věřilo), v 1. „ešelonu“ pluku byl i „policejní oddíl“ v síle 21 mužů. U 8.č.-s.střeleckého Slezského pluku nebyla zatím existence policejního oddílu potvrzena, ale lze jí předpokládat. Předchůdcem 9.pluku K.H.Borovského byl 1.č.-s.střelecký záložní pluk, respektive Č.-s.záložní prapor. „Strážní oddíl“ existoval již u záložního praporu, když se tento stěhoval na přelomu srpna a září 1917 z Bobrujska do Žitomíru. Při přejmenování záložního pluku na 9.pluk v srpnu 1918, přešel i „strážní oddíl“ do podřízenosti 9.pluku. Velitelem oddílu byl v té době prap.O.Procházka. Stejně jako pro doplňování vojáky I.divize sloužil 1.zál.pluk, existoval i 2.č.-s.střelecký záložní pluk. Pluky byly početnější (4 prapory místo 3), ale jen proto, aby doplňovaly ztráty. Po příjezdu do Vladivostoku měl být 2.záložní pluk rozdělen a zrušen. Zdá se, že policejní oddíl u něho nebyl postaven. Teprve když došlo k jeho přetvoření na 10.pluk J.S.Koziny, existoval k 24.12.1918 u pluku „strážní oddíl“ pod vedením por.France. Tolik k plukům, které byly součástí výše uvedeného armádního sboru. Situace policejních oddílů v obou dělostřeleckých brigádách a jiných jednotkách není zatím zjištěna. Ostatní známé legionářské pluky (11., 12., oba jízdní) vznikly až později. Úderný prapor nikdy policejní oddíl neměl.

Policie_1

Důstojníci a mužstvo mezinárodní vojenské policie - Vladivostok

Brzo po stažení čs.sboru z protibolševické fronty, přejmenování na Čs.vojsko na Rusi a přeformování ze 2 divizí na 3 divize (s pozměněnou strukturou divizí a pluků), došlo na změnu ve vojensko-policejní službě. 10.2.1919 rozkazem Čs.vojska na Rusi č.13 bylo především provedeno rozdělení na strážnickou [vojensko-policejní] a strážní službu. V rozkazu se uvádí: „K jednotnému řízení služby pro udržení pořádku v posádkových místech a na stanicích železničních v obvodě ubytování československého vojska zřizuji při oboru [úřadu] generál-ubytovatele úřad důstojníka, řídícího strážnickou službu československého vojska“.

Již dříve bylo rozkazem Čs.vojska na Rusi č.10 ze dne 1.2.1919 určen počet strážníků u střeleckého pluku – 1 důstojník, 39 příslušníků řadového mužstva, z toho 10 jízdních a 28 pěších.

K dalšímu upřesnění došlo již rozkazem Čs.vojska na Rusi č.30 ze dne 21.4.1919. V rozkaze byl komplexněji upravován existující stav: „K vykonávání strážnické služby (policejní) v čsl.vojsku na Rusi buďtež zreorganizovány policejní oddíly při střeleckých plucích dle přislaného organizačního řádu strážnické služby, utvrzeného generál-ubytovatelem ze dne 22.února 1919. Přislané organizační řády vstupují v zákonnou platnost dnem jich obdržení. Za strážníky buďtež naznačováni (ponecháni) jen ti, kdo podle uvedeného řádu strážnické službě vyhovují. … Každý příslušník čsl.vojska jest povinnen: a) hlásiti o každém jím objeveném nepořádku, krádeži nebo ztrátě čsl.majetku, jakož i o každém trestném případu veliteli své roty, eskadrony baterie … c) podporovati strážnické orgány při jich služebních výkonech i uposlechnouti jich vyzvání … Strážnické orgány, pokud se nalézají ve službě, požívají ochrany právní. Vnějším odznakem strážníků ve službě jest 6 cm široká červenobílá páska na levé ruce výše lokte. Mimo službu nosí 1 cm širokou červenobílou nášivku nad hodnostním štítkem“. Toto ustanovení rušilo četná dřívější improvizovaná označení strážníků.

Rozkazem Čs.vojska na Rusi č.32 ze dne 19.5.1919 bylo určeno, že: „Strážní oddíly u střeleckých pluků konají policejní službu v rayoně svého pluku … Do rayonu vojenských částí, u kterých nejsou specielní oddíly … budou přiděleni … strážníci z jednotlivých strážnických oddílů střeleckých pluků. … Jako pomocný a výkonný orgán divizních soudů naznačují se při uvedených štábech následující strážnické oddíly… . Následuje opět výčet strážníků u jednotlivých soudů. Pro nás je zajímavá následující věta: „Strážníci k těmto štábům naznačení budou vykonávati službu polního četnictva a naznačováni buďtež pokud možno jen strážníci kvalifikovaní. Za tímto účelem budiž ve vojenských částech [jednotkách] učiněn soupis všech bývalých policejních strážníků, četníků, dozorců věznic neb finanční stráže“.

 

Policie_6pluk

Příslušník policejního oddílu - 6. ČS. střelecký pluk

K dílčím změnám došlo rozkazem Čs.vojska na Rusi č.70 ze dne 26.10.1919: „Dosavadní název „Strážní oddíly“ při střel.plucích mění se na „Strážnický oddíl“ na rozdíl od strážních oddílů a rot, které vykonávají strážní službu a nikoliv strážnickou. … Výzbroj veškerých strážníků sestává ze šavle, revolveru a karabiny (pušky), pokud tyto zbraně jsou v zásobě. Šavli a revolver nosí strážník při všech službách assistenčních, při vyšetřování jím různých případů, při domovních prohlídkách, zatýkání a vůbec vždy, kdy povaha služby nutně nevyžaduje vyzbrojení puškou. Karabinu (pušku) nosí při službách hlídkových, při větších nepokojích a ve všech případech, kdy zájem služby toho vyžaduje. … V případech vyjímečných, kdy je nutno, by přítomnost strážníka nebyla nápadnou, může velitel oddílu naříditi výkon služební bez odznaku, po případě ve výstroji nevojenské“.

Strážnická služba byla popsána i v dobové literatuře: „[Strážnické oddíly] pracují ve shodě s ruskými policejními a jinými úřady, ale povinni jsou vystříhati se jakéhokoli zasahování v jejich kompetenci. Ale vzhledem na neutěšené poměry místní, nepořádky i malou spolehlivost (zvláště podkupnost!) ruské milice, pomáhají veřejnému pořádku a bezpečnosti tím, že snaží se sice pracovati v kontaktě s úřady ruskými, ale někdy zasahují též, když jde o věc po příslušnosti nám nenáležející. Např.v červnu 1919 strážnickým oddílem 4.střeleckého pluku na stanici Irkutsk překráceno bylo massové spekulování jízdními lístky, nebo společně s tajným výzvědným oddělením štábu československého vojska vypátrána a zatčena společnost penězokazů“.

Z uvedeného je logické, že řada příslušníků těchto oddílů hledala svou další existenci v bezpečnostních složkách. Např. 27.2.1920 se dotazoval velitel města Vladivostoku pplk.Wuchterle velitele čs.jednotek na Dálném Východě gen.Čečka na budoucí umístění strážníků vladivostockého strážnického oddílu: „Prosím podporovati moji žádost u ministerstva vnitra v Československé republice, aby bylo počítáno, eventuelně reservováno u četnictva a u policie 100 … míst. … Strážnický oddíl … čítá 100 strážníků vybraných z různých částí lidí, kteří dobrovolně hlásili se k této službě a přejí si i v budoucím sloužiti. Procházejí kurzy mezinárodní policie (americké, japonské, anglické apod.), kurzy japonského džiu-dži-cu, a jsou jim přednášeny a vykládány zákony a pravidla četnická bývalým policejním komisařem v Brně Dr.Báčou“. Tito ruští legionáři byli většinou přijati ke státní policii.

Také u čs.legií v Itálii existoval oddíl vojenské policie složený z čs.vojáků. Službu vojenské policie v Itálii konali karabiníci, obdoba četnictva, jak existovalo u nás. Po vzniku 6.čs.divize na konci dubna 1918 k ní bylo zařazeno několik oddílů těchto karabiníků. 9.8.1918 byla rozkazem č.67 velitelství 6.divize ustavena Národní stráž, de facto skupina čs.karabiníků. Národní stráž byla určena k „udržení pořádku u vojenského soudu a oddílu [divize] Sboru československého“. Národní stráž byla podřízena přímo velitelství divize. Jejím prvním sídlem bylo Castion Veronese. Velitelem se stal ppor.Viktor Müller. Příslušníci Národní stráže měli zvláštní označení na bílo-červených límcových výložkách-důstojníci stříbrný trojúhelník, mužstvo červený a štítky na levém rukávě modré soukenné, důstojníci stříbrně obšívané, mužstvo červeně obšívané. Později obdrželi příslušníci Národní stráže na bílo-červené výložky odznak hořícího granátu, který se ovšem podle fotografií umísťoval i na spodní část štítku. Příslušníci Národní stráže prošli v Itálii 2 měsíčním teoreticko-praktickým kurzem vedeným karabiníky.

 

narodni_straz_detail

Viktor Müller - velitel Národní stráže

Když byla po válce dne 17.listopadu 1918 6.divize rozšířena na armádní sbor o 2 divizích, Národní stráž měla 26 poddůstojníků a příslušníků mužstva, stále pod velením Viktora Müllera, nyní poručíka.

2.1.1919 měl zahájit v Kroměříži, v Komenského škole, činnost kurs pro výcvik příslušníků Národní stráže, která se měla stát jedním ze základů obrozeného čs.četnictva. Kurs měl trvat asi 4 měsíce. Z předmětů uveďme mravouku, sestavování protokolů týkajících se procesů, organický a všeobecný řád karabiníků, nauka o zbraních a střelbě, kázeňský řád vojenský, trestní zákoník, vojenský trestní zákoník, řád vnitřní služby, zákony týkající se veřejné bezpečnosti, zákoník trestního řízení a další. Kurs se měl oficiálně nazývat Škola Národní stráže. Školu měl řídit rotmistr karabiníků Sforni, pomocníky měli být por.Viktor Müller a několik dalších českých důstojníků a vojáků.

O obdobném oddílu u čs.legií ve Francii nic nevíme. Naše jednotky ve Francii nakonec byly nejmenší a nevznikla tu potřeba takové jednotky. Tuto službu pravděpodobně nesli francouzští četníci

Autor: Bernard Panuš
(Tento článek posloužil jako osnova jiného článku uveřejněného ve sborníku III. konference policejních historiků. Bližší informace na www.patracka.cz.)